Past Winners

  Name Year City Prize
  Puranik Vaibhav dilip 2006-07 Nahsik 21000/-
  Yadav Manoj Mohan 2007-08 karad 21000/-
  Jagtap sachin Bhimrao 2008-09 Beed 21000/-
  More pradnya manohar 2009-10 Dhule 21000/-
  Pawar Sachin 2010-11 Pune 21000/-
  Bhave mayur Anil 2011-12 Jalgoan 21000/-
  Deshmukh Rohit Ramesh 2012-13 Solapur 21000/-
  Chitte Vivek Mohan 2013-14 Nashik 21000/-
  Annadkumar 2014-15 Agra 21000/-